NL

Complexiteit van ICT-projecten verklaard door big data

Digital & IT

Hans Mulder.png

Sinds 2015 verrichten Antwerp Management School en Standish Group gezamenlijk onderzoek naar de complexiteit van ICT-projecten. Het is niet eenvoudig om uit te leggen wat de complexiteit van ICT-projecten kan zijn. We associëren complexiteit met situaties en problemen met een hoge moeilijkheidsgraad. Verder is het zo dat de complexiteit in een specifiek project door de een als groot kan worden ervaren en door een ander niet. Dat zou betekenen dat er geen objectieve maatstaf is voor complexiteit. Dat is onbevredigend voor opdrachtgevers en uitvoerders. Toch is er –voor het eerst in de geschiedenis van de ICT- iets aan te doen door statistische analyse van zeer grote aantallen vergelijkbare geslaagde, mislukte en problematische ICT-projecten.

Complexiteit van ICT-projecten kan in drie onderdelen worden verdeeld (figuur 1), die elkaar onderling beïnvloeden: Omvang van de onderneming, Omvang van het te implementeren informatiesysteem en Omvang van het project.

Omvang van de onderneming

De omvang van de onderneming is van grote betekenis voor de complexiteit van een project, want kleine projecten bij grote ondernemingen scoren slechter dan vergelijkbare projecten bij kleinere organisaties. Uiteraard is de omvang zelf daaraan niet schuldig. De echte reden is dat organiseren en communiceren steeds moeizamer en moeilijker wordt naarmate er meer mensen bij betrokken zijn.

Omvang van het te implementeren informatiesysteem

Ook de branche waarin de projecten plaats vinden is van belang. De beste projectresultaten vinden plaats in retailbedrijven en de slechtste resultaten worden gemeten bij overheidsinstellingen. De omvang van het te ontwikkelen systeem is mede bepalend voor de complexiteit van het project. Deze omvang kan worden aangegeven met het aantal te ontwikkelen en te implementeren functies of met het aantal (toekomstige) gebruikers.

Er zijn een reeks complicerende factoren. De meest belangrijke uit het onderzoek zijn “kwaliteit van de specificaties” en “basistoepassingen dan wel volledig nieuwe applicaties”. Het is een wereld van verschil of een systeem volledig en juist is gespecificeerd. Wanneer dat niet het geval is, heeft dat onmiddellijk repercussies voor de planning, kosten en kwaliteit van het op te leveren systeem. Gaat het om een financieel informatiesysteem, dat al vaak (elders) is geïmplementeerd, dan is dat veel eenvoudiger dan een informatiesysteem waarmee geen of weinig ervaring is opgebouwd.

Omvang van het project

De grootste complexiteitsfactor is de schaalgrootte, omvang of scope van het uit te voeren project. Dat is geen onverwachte uitkomst. Al tientallen jaren is bekend dat grote ICT-projecten grote risico’s met zich meebrengen, maar nooit hoe groot deze risico’s precies waren. Ook is er vaak gepubliceerd welke faal- en succescriteria een rol spelen, maar niet de onderlinge verhoudingen en nooit welke combinatie fataal is. Die uitspraak kan ook eigenlijk alleen maar betrouwbaar gedaan worden op basis van zeer veel onafhankelijke waarnemingen.                                                 

Hans Mulder2.png

Groene, oranje en rode verkeerslichten voor ICT-projecten

De Standish Group International in Boston, USAonderzoekt in samenwerking met Antwerp Management School de complexiteit van ICT-projecten. De meer dan honderdduizend ICT-projecten in de Standish database zijn voorzien van een groot aantal kenmerken met betrekking tot de onderneming, het informatiesysteem en het project. Statistische analyse brachten de belangrijkste complexiteitsfactoren naar voren. Het zijn voor insiders in de ICT-industrie herkenbare problemen. De Standish complexiteitsmatrix onderscheidt 25 complexiteitscategorieën verdeeld in drie complexiteitsgebieden: groen (veilig, klein risico), geel (waarschuwing, professioneel algemeen en projectmanagement gewenst) en rood (gevaar, heroverweging gewenst en mogelijk cancelen).

Code Rood

Voor “rode” projecten is het aan te bevelen een 'single projectonderzoek' uit te voeren. Dat houdt het zoeken in de database naar een set ICT-projecten in die meer dan 90% overeenkomen met het te onderzoeken project. Bij een geslaagde selectie kan langs automatische weg een rapport worden verkregen, waarin onder meer staat hoeveel overeenkomende afgesloten of afgebroken projecten zijn geslaagd, mislukt dan wel zijn uitgelopen en in welke mate. ICT-projecten met een grote complexiteit lopen een groot risico te mislukken. ICT-projecten met arbeidskosten boven de $10 miljoen mislukten. In 44% van de gevallen werd geen systeem werd geïmplementeerd. Het omgekeerde is daarom nog niet geldig: projecten die mislukken zijn niet per definitie complex.

STANDISH Group International in Boston, USA

STANDISH is een researchbureau gespecialiseerd in onderzoek naar resultaten van ICT-projecten. Sinds 1994 publiceert Standish om de twee jaar een marktstudie over de stand van zaken op ICT-gebied. De database bevat inmiddels meer dan 100.000 afgesloten of afgebroken projecten. De codering van de projecten in de Standish database vindt plaats op basis van schriftelijke enquêtes onder CIO’s, aangevuld met persoonlijke interviews door Standish-medewerkers. Van de projecten wordt een groot aantal kenmerken vastgelegd die een beeld geven van het project, van het te ontwikkelen en te implementeren systeem alsmede van de onderneming. Ook wordt geregistreerd wat naar het oordeel van de CIO de belangrijkste redenen waren van het slagen of falen van het project. De projecten vonden voor 60% plaats in de USA en werden uitgevoerd in grote (50%), middelgrote (30%) en kleine (20%) ondernemingen. De resultaten van de ICT-projecten, die werden geanalyseerd naar omvang, toonden grote verschillen.

 


Ontdek onze executive Leading Digital Transformation programma’s. Daarin leiden we executives op om de brug tussen Business en IT te kunnen leggen. 

Ontdek de opleidingen

New Call-to-action