NL

Is werken voor de overheid bijzonder of normaal?

Public & Social Profit sector

Onder de vlag 'Overheid of Overhead' organiseren we op 3 december een symposium over de plaats van de publieke sector in de samenleving, en dat ter gelegenheid van 75 jaar opleidingen in de publieke sector. Een van de sprekers is Ria Janvier die ingaat op de overheid als werkgever. Zij pleit voor een aangepaste invulling van de ambtelijke rechtspositie.

 

UA_RIAJANVIER_vast_benoemd_A5_V5.jpg

 

Kentering in Nederland

In Nederland woedt al jaren de discussie waarom er een apart statuut moet bestaan voor ambtenaren. Op 8 november 2016 heeft de Nederlandse Eerste Kamer (senaat) de zogenaamde normaliseringswet goedgekeurd. Die komt erop neer dat de Nederlandse ambtenaren voortaan een gewone arbeidsovereenkomst krijgen, net zoals de werknemers in de privésector. De openbare gezagsdragers bewaren wel hun ambtenarenstatus: zij die bij de politie, defensie of de rechterlijke macht werken.

Deze stap vormt het sluitstuk van een normaliseringstrend die al sinds de jaren 1980 is ingezet. Zo zijn de regels op het vlak van de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden al langer dezelfde voor de publieke en de private sector. Ambtenaren hebben ook al geruime tijd medezeggenschap via de ondernemingsraad. Bovendien kan de overheid als werkgever de loon- en arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren alleen maar aanpassen met ‘instemming’ van de vakbonden.

Hoe zit dat in België?

In België liggen de zaken wat anders. Bij de overheid werken niet alleen ambtenaren die verbonden zijn door een statuut, maar ook een steeds groter wordend aantal overheidscontractanten die een gewone arbeidsovereenkomst hebben. Voor deze laatste groep geldt in België eigenlijk al het private arbeidsrecht. Zij genieten echter niet de voordelen die worden bedongen in collectieve arbeidsovereenkomsten, wat wel het geval is voor werknemers uit de privésector. Deze evolutie is al jaren aan de gang en iedereen staat erbij en kijkt ernaar. De sluipende contractualisering van het overheidspersoneel is een feit, daar kan niemand nog omheen.

Tijd voor een open en constructief debat

Anders dan in Nederland ontbreekt het in België aan een debat over de vraag “Is werken voor de overheid normaal of bijzonder”. Ria Janvier doet dan ook een warme oproep om in België deze discussie op een open en constructieve manier te voeren. De argumenten die in Nederland werden aangehaald voor en tegen de normalisering, kunnen daarbij een inspiratiebron zijn. Wie interesse heeft om aan dat debat deel te nemen, is dan ook hartelijk welkom om 3 december.

Benieuwd? Check onze MPM!