NL

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: het discours - Actuele trends in CSR #1

Sustainable Transformation

VMO1-1.jpg

Het CSR Trendrapport biedt een overzicht van de 20 belangrijkste MVO-trends die inzicht geven in de toekomst van MVO en de implicaties hiervan voor de rol die jouw organisatie speelt in het creëren van een duurzame toekomst. Aangezien MVO een steeds bredere context krijgt, is ervoor gekozen om te richten op het perspectief van de onderneming.

Voor de analyse en categorisatie zijn er 3 MVO trenddomeinen onderscheidden. Deze trenddomeinen worden beschouwd als macro-niveau, meso-niveau en micro-niveau, die niet onafhankelijk van elkaar beschouwd kunnen worden:

  1. Het MVO-discours; met de nadruk op ontwikkelingen met betrekking tot de interpretatie van de CSR-concept als zodanig en de conceptuele onderbouwing.
  2. MVO in het bedrijfsleven; met de nadruk op de manifestatie en toepassingen van MVO in de corporate praktijk.
  3. De MVO-manager; met de nadruk op het functioneren en de ontwikkeling van de professionals die managementverantwoordelijkheden hebben voor MVO.


Trend #1 – MVO voorbij het zakelijke model: impact doet volgen

Hoewel veel bedrijven MVO nog steeds als een kostenpost zien, lijkt het denken hierover langzamerhand te evolueren naar een overkoepelende invloedgedachte, waarbij men kijkt naar maatschappelijk impact. De zoektocht hiernaar is het zoeken naar de waardecreatie en de core business van een bedrijf. Dit proces levert belangrijke en inspirerende vragen op in de bestuurskamers. De verwachting is dat bedrijven slechts gedijen wanneer zij antwoord geven op de vragen die de samenleving hen stelt.

 

Trend #2 – MVO wordt een positief verhaal

Door de voorgaande trend is CSR meer geworden dan de focus op strategieën die aantoonden hoe de ecologische voetafdruk verkleind moest worden. Het is een verhaal geworden dat benadrukt hoe bedrijven kunnen bijdragen aan de samenleving door gebruik te maken van hun ambities, competenties en netwerken.

 

Trend #3 – Het hellend vlak van fossiele bronnen

Het is duidelijk dat de fossiele economie onder druk blijft staan. De industrie wordt met veel scepticisme tegemoet getreden. Tegelijkertijd krijgt een groene economie langzaam vorm met energieopwekking en consumentenproducten. De fossiele economie blijft echter dominant. Zolang de kosten ervan laag blijven, zullen de ontwikkelingen naar een schonere economie nog langer worden uitgesteld.

 

Trend #4 – De herontdekking van de duurzame consument

De consument zou moe worden van duurzaamheid. Onderzoek heeft echter aangetoond dat in veel landen mensen geïnteresseerd zijn in MVO-gerelateerde informatie van bedrijven. Tegelijkertijd geloven veel mensen niet dat bedrijven eerlijk zijn over hun MVO-verplichtingen. De duurzame consument is onder verschillende soorten namen gekend; New Age, Cultural Creatives, etc. Het is echter gevaarlijk om hen te karakteriseren.

 

Trend #5 – MVO gaat regionaal

Er worden veel begrippen geassocieerd met MVO. Als er echter 1 begrip is dat ermee verbonden zou moeten zijn dan is het ‘lokaal’. Het verwijst naar de geografische locatie van het productieproces, waardoor de key chain zo klein mogelijk kan blijven. Het hangt samen met onafhankelijkheid, identiteit en sociale cohesie. Het weerspiegelt een meer mensgerichte aanpak en roept een gevoel op tegen de geglobaliseerde productieprocessen.

 

Trend #6 – De opleving van de ethiek

De aandacht voor bedrijfsethiek lijkt te zijn afgenomen tijdens de ontwikkeling van MVO. Toch zijn we momenteel getuige van een heropleving van deze ethiek, in reflectieve en filosofische zin. Schandalen in de autosector en voedselindustrie hebben bijgedragen aan de erkenning van de noodzaak van een kritische reflectie op het economische systeem. De opleving van bedrijfsethiek heeft ook een spirituele component die erkent dat oplossing voor de meest urgente maatschappelijke problemen niet vanuit de instellingen buiten ons, maar binnenin moeten komen.

 

Trend #7 – Slimme duurzaamheid 2.0

Tal van ontwikkelingen op vlak van technologie hebben een revolutie in de fysieke en sociale structuur van de maatschappij teweeggebracht. Deze technologieën kunnen ons nog meer helpen om met duurzaamheidsvraagstukken om te gaan. Men kan denken aan drones die helpen bomen planten in aardbeving-gevoelige omgevingen en aan virtual reality die artsen helpt bij de voorbereiding van operatie. De technologiesector moet echter erkennen dat zij een belangrijke verantwoordelijkheid heeft op dat vlak.

 
Benieuwd wat we allemaal ondernemen rond duurzame transformatie?

Lees meer over onze visie en activiteiten!