NL

De impact van Enterprise Governance of IT in organisaties

Digital & IT

IT Governance.PNG.jpg

In de digitale evolutie investeren bedrij­ven steeds meer in informatietechno­logie (IT). Van deze investeringen wordt verwacht dat ze zullen bijdragen tot de cre­atie van meer en/of nieuwe bedrijfswaarde. Om die verwachte waardecreatie effectief te realiseren, zijn de nodige beheersprak­tijken nodig rond de digitale assets, in de praktijk ‘IT-governancepraktijken’ genoemd.

Deze IT-governanceprakijken moeten er vooral voor zorgen dat business- en IT-pro­fessionals op een geïntegreerde manier samenwerken rond besluitvorming en aan­sturing van IT. Bedrijven proberen IT-gover­nance vorm te geven aan de hand van een reeks IT-governancepraktijken, zoals IT-go­vernancestructuren (bv. Business-/IT-stuur­groep) en IT-governanceprocessen (bv. businesscases en portfoliomanagement).

 

Toepassing IT-gover­nancepraktijken

In een recent onderzoek van Antwerp Management School werden busi­ness-, IT- en auditmanagers uit verschil­lende sectoren gevraagd naar het belang en de inzet van de nodige IT-governance­praktijken. Tevens werd bestudeerd wat de bijdrage is van de implementatie van deze IT-governancepraktijken op de realisatie van de IT-doelstellingen en bedrijfsdoel­stellingen.

 

IT- en bedrijfsdoelstel­lingen

De respondenten werd onder meer gevraagd naar de graad van implementatie (maturiteit) van de verschillende IT-gover­nancepraktijken. Uit de resultaten blijkt dat organisaties vooral goed zijn in het ontwik­kelen en implementeren van “organisatie­structuren” (bv. installeren van een busi­ness-/IT-stuurgroep en ontwikkelen van nieuwe functies zoals enterprise architect) en “tools en applicaties” ter ondersteuning ervan (bv. projectmanagementsoftware).

Bedrijven lijken veel meer te worstelen met een goede toepassing en implementatie van de IT-governanceprocessen. Vooral de processen die een hoge graad van betrok­kenheid vereisen van de business, zoals portfoliomanagement, businesscases, inno­vatiemanagement, architectuurprincipes en risicoanalyses, scoren laag in maturiteit. Dat laatste in tegenstelling tot de meer “intern gerichte“ it-processen zoals inci­dentmanagement.

De resultaten impliceren bovendien een positieve correlatie tussen de inzet van de IT-governancepraktijken en de realisatie van de IT-doelen. Ze bevestigen tevens een zeer sterke positieve associatie tussen de realisatie van IT-gerelateerde doelen en het bereiken van de totale bedrijfsdoelen. Dit alles suggereert dat een betere inzet van de IT-governancepraktijken uiteindelijk zal bijdragen tot meer waardecreatie voor de organisatie.

 

Conclusies

De resultaten van deze studie geven goed zicht op hoe bedrijven omgaan met de beheerspraktijken rond digitale assets. Het is duidelijk dat bedrijven het relatief een­voudig vinden om een aantal beheersstruc­turen aan te brengen in de organisatie, maar dat ze wel worstelen met het toepassen van de bijhorende beheersprocessen. Door het empirisch bewijs dat deze IT-governan­cepraktijken een positieve invloed hebben op het creëren van bedrijfswaarde, zal het management investeringen met betrekking tot IT-governance eerder ondersteunen.

 


Ontdek onze executive Leading Digital Transformation programma’s. Daarin leiden we executives op om de brug tussen Business en IT te kunnen leggen. 

Ontdek de opleidingen

New Call-to-action