NL

Integrated Value: de ambitieuze doelstellingen van missiegedreven organisaties

Sustainable Transformation

wayne.png

Recent ben ik aangesteld als Professor of Integrated Value aan Antwerp Management School. Het leek mij daarom gepast om het concept van integrated value te verkennen in mijn eerste blog. Als je niet bekend bent met deze term dan is dat omdat integrated value een relatief nieuw concept is. In 2015 bedacht ik de term samen met collega Chad Kymal voor het aangeven van een noodzakelijke verschuiving naar een meer volwassen fase voor verantwoord ondernemen en duurzame business. Deze blogpost is vertaald vanuit de originele Engelstalige versie.

 

Het herdenken van waarde

Integrated value is niet op zichzelf ontstaan. Het erkent en bouwt voort op veel andere baanbrekende concepten. Denk aan stakeholder value van Ed Freeman (1984), blended value van Jed Emerson (2000), sustainable value van Stuart Hart (2011) en shared value van Michael Porter en Mark Kramer (2011). Toch moet het concept echt worden onderscheiden van deze andere concepten. De redenen daarvoor, die ik elders uitgebreider heb uitgewerkt, zal ik hier kort toelichten.

De focus op waardecreatie is belangrijk, omdat dit concept goed wordt begrepen door het bedrijfsleven. Het woord geeft op een intuïtieve manier aan dat we het hebben over een strategische praktijk – iets wat centraal staat in het doel van een organisatie en niet slechts een nevenactiviteit of een ondersteunende functie is (wat CSR en duurzaamheid helaas zijn gebleven). Maar waarde voor wie? En hoe moet die waarde worden gemeten? Dat is waar integratie belangrijk wordt. Er bestaan vijf niveaus van integrated value.

What We Mind

Het eerste niveau van het bereiken van integrated value is bewust zijn van zijn tegenpool: de desintegratie van waarde. Vanuit het perspectief van de systeemwetenschap leidt fragmentatie naar instorting, terwijl integratie leidt naar doorbraak, oftewel hogere niveaus van orde, complexiteit en functionaliteit. Integratie is het tegengif, of de tegengestelde kracht, voor fragmentatie in onze sociale, economische en ecologische systemen.

Als we kijken naar ons globale systeem, dan zijn er tenminste vijf domeinen van ernstige, systematische instorting, die ik de vijf krachten van fragmentatie noem. Dit zijn ontwrichting (natuurlijke, gezondheids-, economische en industriële crises), disconnectie (de digitale kloof en de mislukking van technologieoverdracht), ongelijkheid (inkomensongelijkheid en sociaaleconomische uitsluiting), vernietiging (de uitputting van natuurlijke bronnen, het verlies van biodiversiteit en de erosie van ecosystemen) en ontevredenheid (een instorting in menselijke gezondheid en welzijn).

What We Measure

Een doorbraak naar complexere samenwerkingen in onze maatschappij (het tegenovergestelde van een instorting) is de essentiële betekenis van duurzame ontwikkeling. Dat is waarom duurzaamheidsgrootheden zoals John Elkington pleiten voor initiatieven zoals Project Breakthrough. Maar zo’n doorbraak zal alleen gebeuren als we veranderen wat we meten, wat het tweede niveau van integrated value is. We moeten dringend een gevarieerder perspectief op kapitaal innemen, voorbij de prevalerende focus op financieel kapitaal als eerste maatstaf voor succes.

Voortbouwend op het werk van Paul Ekins (1992), Jonathon Porritt (2005), de International Integrated Reporting Council (2011), het Natural Capital Coalition, TruCost en anderen, beginnen wij met het kwantificeren van andere vormen van kapitaal. Hierbij valt te denken aan infrastructureel, technologisch, sociaal, ecologisch en menselijk kapitaal. Ons doel hierbij is het beïnvloeden van investeringsbeslissingen, strategische doelstellingen en stimulanssystemen.  Methodologieën zoals True Value van KPMG (2014) geven een eerste indruk van waar deze agenda naartoe gaat, maar we hebben nog een lange weg te gaan.

What We Model

Het derde niveau van integrated value gaat over het aligneren van opkomende economische trends en nieuwe bedrijfsmodellen die het potentieel hebben de krachten van fragmentatie tegen te gaan. Die bedrijfsmodellen zijn gefundeerd op wat ik de vijf krachten van integratie noem: continuïteit, netwerken, billijkheid, herstel en totaliteit. 

Die krachten openbaren zich vooral in vijf corresponderende sferen van de verbindingseconomie: de weerbaarheidseconomie (die gaat over het verminderen van risico’s en het vergroten van weerbaarheid), de exponentiële economie (die gaat over het vergroten van connectiviteit en intelligentie), de toegangseconomie (die gaat over het vergroten van economische inclusie en het delen van middelen), de circulaire economie (die gaat over het efficiënte energie- en materiaalketens en het verminderen van de hoeveelheid afval) en de welzijnseconomie (die gaat over het vergroten van menselijke gezondheid en welzijn).

What We Make

Het vierde niveau van integrated value gaat over innovatie. Het verhaal van duurzaamheid, dat nu een verhaal van kommer en kwel is, moeten wij dringend veranderen naar een verhaal van hoop. Maar dit zal alleen gebeuren wanneer wij de 'dingen' in ons leven op een vernieuwende manier heruitvinden. Aangezien het zeer onwaarschijnlijk is dat we mensen zullen overtuigen om minder te consumeren, of politieke en zakelijke leiders om te streven naar lagere economische groei, moeten we onze productie- en consumptiesystemen radicaal veranderen zodat deze wezenlijk goed zijn voor de maatschappij.

Gelukkig zien we een opbloei van innovatie langs vijf paden, die aansluiten bij en gevoed worden door de krachten van integratie en de verbindingseconomie: beveiligde innovatie (betere bescherming en grotere weerbaarheid), slimme innovatie (meer verbondenheid, meer responsiviteit), gedeelde innovatie (meer inclusie, meer efficiëntie), duurzame innovatie (meer duurzaamheid en vernieuwbaarheid) en bevredigende innovatie (groter geluk en grotere waardering).

What We Manage

Het vijfde niveau van integrated value heeft betrekking op de creatie van geïntegreerde managementsystemen. Dat betekent een afbraak van de silo’s en de duplicatie tussen management van verschillende issues, zoals kwaliteit, gezondheid en veiligheid, milieu, energie en sociale verantwoordelijkheid. Maar het gaat verder dan dit. Het vereist dat de vijf krachten van integratie ingebed zijn in elke functie in de organisatie, van strategy tot aan financiën en van HR tot operations, marketing en IT.

Er is sprake van integrated value management wanneer de materiële belangen de zorgen van aandeelhouders, uitgedrukt zowel direct (door representatieve groepen) en indirect (door regelgeving, codes en standaarden), aansluiten bij en geïntegreerd worden in het centrale managementsysteem. Daaronder vallen ook (maar niet uitsluitend) de subsystemen van het risicomanagement, research & development, performancemanagement, accounting, audit en verslaglegging. Chad Kymal en ik hebben dit in een eerdere paper (2015) beschreven als een proces met zeven stappen.

Vooruitgang en de uitdaging voor ons

Het goede nieuws is dat vele leidende organisaties al experimenteren met elementen van integrated value en dit toepassen. We zien bijvoorbeeld strategische innovatie bij Unilever onder CEO Paul Polman. We zien ook economische integratie in Tesla’s ontwrichtende bedrijfsmodellen langs meerdere vernieuwingspaden en we zien organisatorische integratie achter de opmerkelijke vooruitgang van Interface naar zijn 2020 Mission Zero.

Het slechte nieuws is het bereiken van integrated value in de praktijk erg moeilijk is. Dat is deels te wijten aan het feit dat ons economisch en financieel systeem nog steeds disfunctioneel is voor de meerderheid van de bevolking van onze planeet en steeds weer strikt zakelijk gedrag beloond. Het komt ook doordat de vele beleidsmaatregelen, hulpmiddelen, standaarden en innovaties die integrated value gemeengoed kunnen maken zich nog steeds in vroege ontwerp- en ontwikkelingsfases bevinden.

Daarin ligt ook de mogelijkheid en het avontuur: we zijn een nieuwe fase in de evolutie aan het betreden, een heruitvinding van het bedrijfsleven, de economie en ons hele kapitalistisch systeem. Integrated value is één manier van denken over die hele transformatie. Bovenal is het een oproep tot actie, een hulpmiddel bij het volgen van de vooruitgang en een gids voor de verschillende soorten innovatieve aanpakken die nodig zullen zijn als we de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties willen halen en overstijgen tegen 2030.

Prof. dr. Wayne Visser is Professor Integrated Value aan Antwerp Management School, Fellow bij de University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, oprichter van CSR International en auteur van 28 boeken.

Bezoek Wayne's website voor meer informatie