NL

Loopbanen in beweging

Human Resources

loopbanen in beweging.jpgWe leven in een wereld die onderhevig is aan continue verandering, een sterk concurrentiële omgeving en een onzekere arbeidsmarkt. In die wereld die van organisaties en werknemers veel flexibiliteit vraagt, willen beiden hun ambities waarmaken. Iedere manager – en zeker de human resource manager – staat voor de uitdaging om het beste uit mensen te halen. Net in die onvoorspelbare context is het nodig om aandacht te hebben voor werk en inzetbaarheid vanuit een loopbaanperspectief. 

Het traditionele loopbaanbeleid, dat uitgaat van voorspelbaarheid, werkzekerheid en loyaliteit, werkt daarbij niet meer. Het gaat immers niet langer om het statisch matchen van medewerkers met jobs, maar om het dynamisch omgaan met veranderingen, met aandacht voor groei, werkbaarheid en inzetbaarheid op korte en lange termijn.

Duurzaam loopbaanbeleid

Beide groepen zijn vragende partij voor meer flexibiliteit in loopbanen, maar wat die flexibiliteit precies betekent voor organisatie en medewerker lijkt tegenstrijdig. Een duurzaam loopbaanbeleid kan van dit spanningsveld een speelveld maken; een speelveld waarin werknemers kunnen groeien in hun sterktes, met aandacht voor de werkbaarheid van jobs en met oog voor hun inzetbaarheid, en waarin ze op die manier op een bevlogen manier bijdragen tot organisatieresultaten. Bovendien vraagt de complexiteit van de context om een flexibelere en minder hiërarchische aanpak van organisatiestructuren en –processen.

Loopbaanbrekend Onderzoek

Het formuleren van nieuwe, onderbouwde en praktijkgerichte oplossingen voor deze uitdaging vormde de kern van de SD Worx Leerstoel “Next Generation Work: Creating Sustainable Careers” aan Antwerp Management School. Leidraad was de overtuiging dat er een andere kijk nodig is op loopbanen om te komen tot duurzame oplossingen op het vlak van langer werken, toenemend langdurig ziekteverzuim, talentschaarste en inzetbaarheid. We hebben relevante kennis opgedaan door wetenschappelijke inzichten te bundelen met praktijkervaringen in ons Loopbaanbrekend Onderzoek.

Tien wegwijzers

Loopbanen in beweging vertaalt de inzichten naar tien wegwijzers waarmee je als bedrijfsleider, leidinggevende of HR-manager aan de slag kan om een duurzaam loopbaanbeleid uit te tekenen. Dit boek bundelt al deze inzichten en vertaalt ze naar tien wegwijzers waarmee je als bedrijfsleider, leidinggevende of HR-manager aan de slag kan om een duurzaam loopbaanbeleid uit te tekenen in jouw organisatie. Over de concrete wegwijzers lees je meer in deze blogpost.

Het boek biedt een denkkader, een aanzet tot kritische reflectie over het bestaande loopbaanbeleid en geeft inspiratie om de aangereikte wegwijzers toe te passen binnen de eigen organisatiecontext. Hoe je elke wegwijzer concreet invulling geeft zal variëren, maar iedere wegwijzer heeft evenveel relevantie voor grote als kleine organisaties, in de profit en de non-profit sector, voor kennis- en productieintensieve bedrijven, voor uitvoerende functies en kaderleden.

Prof. Ans De Vos is verbonden aan HR & Organisatieontwikkeling aan Antwerp Management School en zij publiceerde onlangs haar nieuwste werk 'Loopbanen in beweging'. 

Lees meer over dit topic op onze blog!