NL

Het strategisch belang van kasplanning

Human Resources Strategy & Innovation

Cash is king

In turbulente tijden komen heel wat organisaties onder spanning te staan. Ze worden geconfronteerd met dalende verkoopcijfers, een oplopende schuldpositie en een slinkende kaspositie. Dit laatste vormt dan vaak een harde confrontatie met de realiteit: cash is king! Want zodra uw geldmiddelen geleidelijk aan opdrogen, dreigen er veel zaken in uw organisatie stil te vallen: van leveranciers die niet meer kunnen betaald worden tot achterstallige lonen voor uw medewerkers. Maar zover hoeft het alleszins niet te komen als je hier verstandig en professioneel mee omgaat.

And you are the queen

Binnen de organisatie kan men relatief eenvoudig de vinger aan de pols houden wat de kaspositie betreft. Het gaat dan om het nauwgezet opvolgen van alle ingaande en uitgaande kasbewegingen op de zichtrekening die ontstaan ten gevolge van verkopen en aankopen, btw-verrichtingen, enzovoort. Belangrijk principe hierbij is dat wat je vandaag verkoopt vaak pas binnen 1 tot 3 maanden op de rekening staat. Bij faillissement van uw klant komt het geld misschien nooit meer binnen. Omgekeerd dienen sommige aankopen contant betaald te worden of wordt er betalingsuitstel verkregen, waardoor uw huidige kaspositie wat minder onder druk komt te staan. Daarnaast is btw bijvoorbeeld ook een belangrijk gegeven in het tot stand komen van uw kaspositie. Btw vormt weliswaar geen kost of opbrengst voor uw organisatie, maar facturen worden in de meeste gevallen afgerekend inclusief btw. Hierdoor dienen er soms aanzienlijke bedragen voorgeschoten te worden of doorgestort te worden aan de fiscus.

iStock-1135324908_Hubspot

Kasplanning

Nog interessanter wordt het natuurlijk indien je ook voorspellingen kan maken rond uw toekomstige kaspositie. Op basis van verwachte opbrengsten en kosten, en het te verwachten betalingsgedrag van klanten en voorwaarden opgelegd door leveranciers, kan u zo trachten te voorspellen in welke maanden er een tekort dan wel een overschot zal ontstaan in uw kaspositie. Zodoende kan u tijdig hierop anticiperen en de nodige stappen zetten om bedragen sneller te innen, betalingen uit te stellen of beter te spreiden in de tijd. Bij een behoefte aan bijkomende financiering zal u ook gerichter naar uw bank of investeerders kunnen stappen met een duidelijker zicht op het benodigde bedrag en de duurtijd van de financiering. Tijdig diverse opties kunnen afwegen, levert altijd meer op dan in een bepaalde richting gedwongen worden wanneer het water aan de lippen staat.

Scenario-analyse

Voor sommigen lijkt het in deze tijdens van onvoorspelbaarheid juist contradictorisch om vooruit te plannen, maar voor een organisatie kan dit net het verschil maken tussen overleven of niet. Het volatiele karakter van de markt vandaag kan u overigens opvangen door de nodige flexibiliteit in te bouwen in uw kasplanning. Dit noemt men dan scenario-analyse, waarbij u kan vertrekken vanuit een standaard te verwachten scenario en vervolgens ook rekening houdt met een best en een worst case. Dit laatste kan bijvoorbeeld gaan om hoger of lager uitvallende opbrengsten en kosten, of beter versus slechter betalingsgedrag van uw klanten. Zicht op uw worst case kaspositie in de komende maanden kan dan enerzijds tijdig de nodige alarmbellen doen afgaan en dwingen tot tijdige bijsturing. Anderzijds kan het ook de nodige gemoedsrust brengen indien blijkt dat er in het meest negatieve scenario nog steeds een veilige kasbuffer beschikbaar blijft en dat men niet te sterk zal moeten afhangen van externe financiers.

Binnen de opleiding BENE (BedrijfsEconomie voor Niet-Economen) gaan we uitgebreid in op het belang van kasplanning en vertalen we dit helder naar concrete cases. Ondernemers of managers die er alvast mee aan de slag willen gaan, kunnen gebruik maken van een gratis Cash Runway tool.

Ontdek de masterclass BedrijfsEconomie voor Niet-Economen